ස්වදේශී කොහොඹ, වාරියපොළ, කොළඹගම මියුගුණාරාම රජමහ විහාරය ආලෝකමත් කරයිස්වදේශී කොහොඹ, වාරියපොළ, කොළඹගම මියුගුණාරාම රජමහ විහාරය ආලෝකමත් කරයි

ශාකසාර සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදනයේ පුරෝගාමියා සහ වෙළෙඳ පොළ ප්‍රමුඛයා වන කදානේ, ස්වදේශී කර්මාන්තායතනය සිය සමාජ සත්කාර වැඩසටහනක් ලෙසින් දියත් කරන “ස්වදේශී කොහොඹ  ආලෝක පූජා සත්කාරය” වැඩසටහන පොසොන් පොහොයට සමඟාමීව ඓතිහාසික  වාරියපොළ,